مجید محمدی

درباره من

دکتر مجید محمدی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی محیط زیست @ دانشکده منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی: مجید محمدی محل و تاریخ تولد: استان مرکزی، خمین، 1361 رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آبخیزداری محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس رایانامه: majid.mohammady@semnan.ac.ir تلفن : 02333626224 تحصیلات: کارشناسی: مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گرگان 1384 کارشناسی ارشد: مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس 1386 دکتر تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشاه تربیت مدرس 1393 عنوان رساله دکتری: پیش­بینی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رواناب با استفاده از مدلهای CLUE-s و WetSpa  به‌منظور مدیریت حوزه آبخیز باغ­سالیان در استان گلستان درس‌های تدریس‌شده - حفاظت آب و خاک - آبخیزداری - اصلاح و توسعه مراتع - سامانه داده‌های مکانی - سجنش از دور - اکوتوریسم - کارتوگرافی - سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک     ...

محقق گوگل

(1400/11/6)

استنادات

1375

h-index

12

i10-index

13

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

(1400/11/3)

استنادات

991

مقالات

15

h-index

11

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1380-1384

کارشناسی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1384-1386

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1389-1393

دکتری تخصصی

تربیت مدرس

تجارب

1395-1397

مشاور انجمن علمی منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

1396-1398

مدیریت گروه منابع طبیعی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سنجش از دور (RS)

اولویت های پژوهشی

کاربرد GIS و RS در منابع طبیعی و محیط زیست

شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کاربری اراضی

مدل‌سازی هیدرولوژیکی

مدل‌سازی خطر زمین‌لغزش و فرونشست زمین

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی دقت مدل‌های GLM و FDA در تهیه نقشه حساسیت‌پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2021)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی
Spatial modeling of susceptibility to subsidence using machine learning techniques
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT(2021)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری, John P. Tiefenbacher
ارزیابی حساسیت‌پذیری فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل آنتروپی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2021)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی در دشت سمنان با استفاده از روش زمین‌آمار
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2021)
9512822001, ^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسی تغییرات کمی آب‌های زیرزمینی در دشت سمنان
مهندسی منابع آب(2021)
9512822001, ^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پهنه‌بندی حساسیت‌ زمین‌لغزش با استفاده از روش ترکیبی جدید در محیط GIS
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(2020)
^مجید محمدی*, حمزه نور
Assessment of land subsidence susceptibility in Semnan plain (Iran): a comparison of support vector machine and weights of evidence data mining algorithms
NATURAL HAZARDS(2019)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
Land subsidence susceptibility assessment using random forest machine learning algorithm
Environmental Earth Sciences(2019)
^مجید محمدی*, حمیدرضا پورقاسمی, ^مجتبی امیری
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
بررسی عوامل مؤثر و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل تراکم سطح، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و رگرسیون لجیستیک در حوزه آبخیز عشوند
پژوهش های فرسایش محیطی(2018)
علیرضا ایلدرومی*, حمید نوری, ^مجید محمدی, مریم موسوی
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه
اكوهيدرولوژي(2017)
9311818006, ^محمد رحیمی*, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
Modeling and assessing the effects of land use changes on runoff generation with the CLUE-s and WetSpa models
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY(2017)
^مجید محمدی*, Hamid Reza Moradi, Hossein Zeinivand, Arnad Temme, ^محمد رضا یزدانی, Hamid Reza Pourghasemi
Modeling the effect of land use and climate change scenarios on future soil loss rate in Kasilian watershed of northern Iran
Environmental Earth Sciences(2017)
محمد زارع, ^مجید محمدی, Biswajeet Pradhan*
Investigating effects of land use change scenarios on soil erosion using CLUE-s and RUSLE models
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2017)
محمد زارع, علی اکبر نظری سامانی, ^مجید محمدی*, حسین سلمانی, جواد بذرافشان
Simulation of soil erosion under the influence of climate change scenarios
Environmental Earth Sciences(2016)
Mohammad Zare, Ali Akbar Nazari Samani, ^مجید محمدی*, Teimur Teimurian, Javad Bazrafshan
ارائه روش ترکیبی نوین از مدل های بیزین و رگرسیون لجستیک در ارزیابی حساسیت زمین لغزش در شهرستان خلخال
پژوهش های فرسایش محیطی(2016)
حمیدرضا پورقاسمی, ^مجید محمدی*
بهینه‌سازی تغییرات کاربری اراضی آینده با استفاده از مدل CLUE-s در شهرستان رامیان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(0)
^مجید محمدی*, ^جعفر دستورانی
Land use change optimization using a new ensemble model in Ramian County, Iran
Environmental Earth Sciences(2021)
^مجید محمدی*
ارزیابی تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت سمنان
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, امیرحسین دوست محمدیان, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پهنه‌بندی حساسیت فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی ( آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^مجید محمدی*, ^مجتبی امیری, حمیدرضا پورقاسمی
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست.(2016-12-06)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی (مطالعه موردی حوزه آبخیز کن، ایران، تهران)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9112331007*, امین صالح پورجم, ^مجید محمدی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
بررسي رابطه خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز كرخه
كوشكي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طوفان روي تركيب و ساختار توده هاي جنگلي (طرح جنگل داري سري يك دارابكلا)
احمدي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: منطقه فيروزكوه )
دوست محمديان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات كاربري جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني و تكنيك هاي سنجش از دور (مطالعات موردي : شهرستان كياسر، استان مازندران)
روشناس ايمان(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توزيع مكاني شبكه ايستگاه هاي باران سنجي با استفاده از روش زمين آمار در استان سمنان
كريمي محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت منابع انساني سبزدر رفتار شهروند سازماني نسبت به محيط زيست وعملكرد محيط زيستي دانشگاه
قادري نرگس(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص SDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره‌سو
(0)
راضیه کوشکی*, ^محمد رحیمی, ^مجتبی امیری, ^مجید محمدی, ^جعفر دستورانی
کاربری اراضی (مفاهیم، تغییرات، اثرات و شبیه‌سازی)
کاربری اراضی (مفاهیم، تغییرات، اثرات و شبیه‌سازی)
پهنه بندی خطر فرونشست زمین در شهرستان سمنان با استفاده از مدل های ماشین بردار پشتیبان جنگل تصادفی و آنتروپی
(2018-08-13 00:00:00)
بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان مهدی‌شهر با استفاده از سنجش از دور
(2018-01-01)
تحلیل تغییر و تغییرپذیری اقلیم مبتنی بر شاخص‌های خشکسالی در شرایط تداوم خشکسالی
(2018-04-22)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
هیدرولوژی عمومی   (24 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت
هوا و اقلیم‌شناسی   (43 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
مبانی ارزیابی اثرات توسعه   (37 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
مشارکت مردمی و محیط زیست   (36 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست
اکوتوریسم   (308 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت
حفاظت آب و خاک   (314 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت
سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک   (323 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری
کارتوگرافی   (324 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی   (338 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
مبانی سنجش از دور   (309 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی محیط زیست و مهندسی طبیعت
جامعه، فرهنگ و طبیعت   (288 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه دوازدهم) (1399/03/12)
حفاظت خاک (جلسه دهم) (1399/03/12)
بوم‌شناسی دریا (جلسه یازدهم) (1399/03/12)
کارتوگرافی (جلسه سیزدهم) (1399/03/11)
کارتوگرافی (جلسه دوازدهم) (1399/03/11)
مبانی سنجش از دور (جلسه نهم) (1399/02/31)
ژئومرفولوژی (جلسه نهم) (1399/02/31)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه نهم) (1399/02/30)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه هشتم) (1399/02/30)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه یازدهم) (1399/02/29)
حفاظت خاک (جلسه نهم) (1399/02/29)
بوم‌شناسی دریا (جلسه دهم) (1399/02/29)
کارتوگرافی (جلسه یازدهم) (1399/02/28)
کارتوگرافی (جلسه دهم) (1399/02/28)
بوم‌شناسی دریا (جلسه نهم) (1399/02/27)
ژئومرفولوژی (جلسه هشتم) (1399/02/24)
مبانی سنجش از دور (جلسه هشتم) (1399/02/24)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه هفتم) (1399/02/23)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه دهم) (1399/02/23)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه نهم) (1399/02/22)
حفاظت خاک (جلسه هشتم) (1399/02/22)
بوم‌شناسی دریا (جلسه هشتم) (1399/02/22)
کارتوگرافی (جلسه نهم) (1399/02/21)
ژئومرفولوژی (جلسه هفتم) (1399/02/17)
مبانی سنجش از دور (جلسه هفتم) (1399/02/17)
ژئومرفولوژی (جلسه ششم) (1399/02/17)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه ششم) (1399/02/16)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه هشتم) (1399/02/16)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه هفتم) (1399/02/15)
حفاظت خاک (جلسه هفتم) (1399/02/15)
بوم‌شناسی دریا (جلسه هفتم) (1399/02/15)
کارتوگرافی (جلسه هشتم) (1399/02/14)
کارتوگرافی (جلسه هفتم) (1399/02/14)
مبانی سنجش از دور (جلسه ششم) (1399/02/13)
مبانی سنجش از دور (جلسه پنجم) (1399/02/10)
ژئومرفولوژی (جلسه پنجم) (1399/02/10)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه پنجم) (1399/02/09)
بوم‌شناسی دریا (جلسه ششم) (1399/02/09)
حفاظت خاک (جلسه ششم) (1399/02/08)
بوم‌شناسی دریا (جلسه پنجم) (1399/02/08)
کارتوگرافی (جلسه ششم) (1399/02/07)
مبانی سنجش از دور (جلسه چهارم) (1399/02/03)
ژئومرفولوژی (جلسه چهارم) (1399/02/03)
حفاظت خاک (جلسه پنجم) (1399/02/02)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه چهارم) (1399/02/02)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه چهارم) (1399/02/01)
حفاظت خاک (جلسه چهارم) (1399/02/01)
بوم‌شناسی دریا (جلسه چهارم) (1399/02/01)
کارتوگرافی (جلسه پنجم) (1399/01/31)
کارتوگرافی (جلسه چهارم) (1399/01/31)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه سوم) (1399/01/31)
مبانی سنجش از دور (جلسه سوم) (1399/01/27)
ژئومرفولوژی (جلسه سوم) (1399/01/27)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه دوم) (1399/01/26)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه سوم) (1399/01/25)
حفاظت خاک (جلسه سوم) (1399/01/25)
بوم‌شناسی دریا (جلسه سوم) (1399/01/25)
کارتوگرافی (جلسه سوم) (1399/01/24)
ژئومرفولوژی (جلسه دوم) (1399/01/20)
مبانی سنجش از دور (جلسه دوم) (1399/01/20)
طراحی و مهندسی پارک‌ها (جلسه اول) (1399/01/19)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه دوم) (1399/01/18)
حفاظت خاک (جلسه دوم) (1399/01/18)
بوم‌شناسی دریا (جلسه دوم) (1399/01/18)
کارتوگرافی (جلسه دوم) (1399/01/17)
ژئومرفولوژی (جلسه اول) (1399/01/12)
بوم‌شناسی دریا (جلسه اول) (1399/01/12)
هوا و اقلیم‌شناسی (جلسه اول) (1399/01/12)
حفاظت خاک (جلسه اول) (1399/01/12)
مبانی سنجش از دور (جلسه اول) (1399/01/12)
کارتوگرافی (جلسه اول) (1399/01/12)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، میدان دانشگاه، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی منابع طبیعی
majid.mohammady@semnan.ac.ir
982333624250+

فرم تماس